വിശുദ്ധ യൂദാസ്ലീഹായോടുള്ള നോവേന

വിശുദ്ധ യൂദാസ്ലീഹായോടുള്ള നോവേന
 
(അസാദ്ധ്യകാര്യങ്ങളുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥത്തിനായി ഒന്‍പതു ദിവസം ഒന്‍പതു തവണ ചൊല്ലുക)
മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതനും വിശ്വസ്ത ദാസനുമായ വിശുദ്ധ യൂദാസ്ലീഹായേ, ഏറ്റവും കഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ. യാതൊരു സഹായവും ഫലസിദ്ധിയില്ലാതെ വരുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലും ഏറ്റവും ത്വരിതവും ഗോചരവുമായ സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങേക്ക് വിശേഷവിധിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും വിശിഷ്യ (ഇവിടെ ആവശ്യം പറയുക) അങ്ങേ സഹായം ഞങ്ങളപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൂദാസ്ലീഹായേ, അങ്ങയുടെ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങള്‍ സദാ ഓര്‍ക്കുമെന്നും അങ്ങേ സ്തുതികളെ ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കുമെന്നും ഞങ്ങള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ആമ്മേന്‍

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment